Дајте ни крилја :: За проектот


AHOS

Active and Healthy Olympic Seniors - Erasmus +

повеќе >

 


Пристапница

Станете дел од нашето здружение и допринесете кон подобар и посреќен свет...

повеќе >

 


Прашај го докторот

Добијте одговори за сите прашања поврзани со дисфунцкии, хендикеп, ретки болести и посебни потреби...

повеќе >

 


Подарете лек или друго

повеќе >

 


MK/

Проектот АХОС, кој е кофинансиран преку програмата Еразмус + спорт, завршува во декември 2021 година. Главната цел на проектот е да се подготват предлози насочени кон зголемување на вклученоста на поранешните врвни спортисти во редовните спортски активности дури и во подоцнежните години. Добро планираното и извршено редовно вежбање може да има позитивен ефект врз здравјето и благосостојбата на една личност. Секако, ова важи и за поранешните врвни спортисти, иако со одредени специфични фактори утврдени во текот на истражувањето:

− Врвните спортисти често се откажуваа од натпреварувачкиот спорт поради повреда. Нивните спортски активности по „пензионирањето од спортот“ честопати се исто така ограничени поради повреди и здравствени проблеми. Ова значи дека режимот на вежбање мора да биде соодветно испланиран и исто така да нуди активности кои не се поврзани со нивниот примарен спорт. По повлекувањето од натпреварувачкиот спорт, спортистите најчесто ги избираат следните спортски и рекреативни активности: пешачење, трчање, планинарење, возење велосипед и вежбање во теретана. Ова се меѓу активностите кои се препорачуваат и за постарите генерации. Постарите спортисти исто така изразуваат интерес за одбојка, танцување, пливање и терапевтска рекреација. Повеќето споменуваат повеќе од една спортска активност.

− Пред да започне со редовно вежбање, лицето мора да подлежи на физички преглед или советување, кое се користи за да се утврди и утврди моменталната здравствена состојба и функционалните способности на спортистот.

− При започнување на редовна програма за вежбање, се препорачува лицето да се подложи на некои тестови за да ја утврди својата почетна состојба, повторувајќи ги тестовите за шест месеци за да се оцени напредокот.

− Во просек, поранешните спортисти го надминуваат препорачаниот опсег на спортска активност, во просек три сесии неделно (или седум часа неделно). Една десетина не се занимава со никаков спорт.

− Меѓу мотивите за спортување и рекреативни активности, првенствено наоѓаме здравје и благосостојба, одржување на формата, како и релаксација и забава. Кога планираме спортски активности, мора да вклучиме и активности кои ќе им овозможат да се забавуваат и да се релаксираат, ставајќи го дружењето над спортските резултати.

− Тие би биле охрабрени да се вклучат повеќе преку пристапност до спортски објекти, разновидна понуда на програми за вежбање, тренирање и дружење со поранешни спортисти.

− Повеќето испитаници продолжуваат со различни форми на физичка активност по завршувањето на својата натпреварувачка кариера; сепак, им недостасува поддршката од спортските организации кога станува збор за учество во физичка активност и натпревари.

− Тие го оценуваат нивното здравје како добро или многу добро и сметаат дека физичката активност е најважниот фактор за одржување на здравјето. Една третина велат дека се премногу тешки (помалку од општата популација) и нешто повеќе од една десетина од нив имаат висок крвен притисок.

Еден од планираните резултати на проектот вклучува подготовка на предлози за неопходни и соодветни мерки за зголемување на бројот на физички активни поранешни врвни спортисти. Овде можеме да укажеме на следново:

- Организирана спортска активност, која вклучува и рекреативни натпревари на локално и национално ниво – со можност за учество на меѓународен натпревар за ветерани/сениори – се форма на охрабрување за поранешните врвни спортисти;

- Одредени примери на добри практики од земјите-учеснички вклучуваат посебни услови за користење на јавни места за обука, спортски сали и објекти каде врвните спортисти уживаат посебни бенефиции („Ветеранска карта на спортисти“ со која се доделува бесплатно користење на спортски објекти во локалната заедница);

- Вклучувањето во спортска дисциплина по завршувањето на нивната натпреварувачка кариера им овозможува на спортистите да останат во контакт со спортот. Поранешните врвни спортисти можат да бидат одлични спортски промотори и да придонесат за поголемо учество кај децата, младите, возрасните и постарите во спортот. Во исто време, тие и самите остануваат активни.

Конечните резултати од проектот ќе бидат корисни на долг рок. Тие ќе се користат за подготовка на модел за вклучување на поранешни врвни спортисти во спортските програми, како и прирачник кој ќе биде од помош за организации и поединци кои сакаат да ги вклучат поранешните врвни спортисти во програмите со спортски активности.

Резултатите ќе бидат објавени онлајн: наведете линк овде каде што ќе ги објавите резултатите

 

EN/

The AHOS project, which is co-financed through the Erasmus + Sport Programme, is ending in December 2021. The main project objective is to prepare proposals aimed at increasing the involvement of former top athletes in regular sports activities even in later years. Well-planned and executed regular exercise can have a positive effect on a person’s health and well-being. Naturally, this also applies to former top athletes, albeit with certain specific factors established during the research:

−             Top athletes often gave up competitive sport due to injury. Their sports activities following “retirement from sport” are often likewise curtailed due to injuries and health concerns. This means an exercise regime must be suitably planned and also offer activities not linked to their primary sport. After retiring from competitive sport, athletes most often choose the following sporting and recreational activities: walking, running, hiking, cycling, and working out at the gym. These are amongst the activities recommended for older generations as well. Older athletes also express an interest in volleyball, dancing, swimming, and therapeutic recreation. Most mention more than one sports activity.

−             Before beginning with regular exercise, the person must undergo a physical examination or counselling, which is used to determine and establish the athlete’s current health status and functional ability.

−             When starting a regular exercise programme, it is recommended the person undergoes some tests to establish their initial state, repeating the tests in six months to assess progress.

−             On average, former athletes exceed the recommended scope of sports activity, averaging three sessions per week (or seven hours weekly). One tenth does not do any sport.

−             Among the motives for doing sports and recreational activities, we primarily find health and well-being, keeping fit, as well as relaxation and fun. When planning sports activities, we must include activities, which will allow them to have fun and relax, putting socialising above sporting results.

−             They would be encouraged to get more involved through accessibility to sports facilities, a diverse offer of exercise programmes, coaching, and socialising with former athletes.

−             Most respondents continue with various forms of physical activity after finishing their competitive career; however, they miss the support of sports organisations when it comes to taking part in physical activity and competitions.

−             They judge their health as good or very good and consider physical activity to be the most important factor in keeping healthy. One third says they are too heavy (less than the general population) and a little over a tenth of them have high blood pressure.

One of the planned results of the project includes the preparation of proposals for necessary and suitable measures to increase the number of physically active former top athletes.  Here, we can point to the following:

-              Organised sports activity, which also includes recreational competitions at the local and national level – with the option of participating at an international veteran/senior competition –, are a form of encouragement for former top athletes;

-              Certain examples of good practice from participating countries included special conditions for using public training areas, gyms, and facilities where top athletes enjoy special benefits (an “Athlete Veteran Card” granting free use of sports facilities in the local community);

-              Being included in a sports discipline following the end of their competitive career allows athletes to stay in touch with sport. Former top athletes can be excellent sports promoters and contribute to higher participation among children, young people, adults, and seniors in sport. At the same time, they remain active themselves.

The final results of the project will be useful in the long run. They will be used to prepare a model for including former top athletes into sports programmes, as well as a manual that will be of help to organisations and individuals, wishing to include former top athletes into programmes with sports activities.

Results will be published online: provide a link here where you will post the results

 

ПребарувањеДајте крилјаБидете хумани, дајте им крилја на оние на кој највеќе им требаат. Донирајте на:

жиро сметка
300000003190463
Комерцијална банка АД Скопје.

210-0665242501-41
NLB Тутунска Банка

девизна сметка

0270100278631

Комерцијална банка АД Скопје

ИНФОРМАЦИИ
 

 Име на маратонот
Скопски маратон

 Датум и време на одржување
8 Мај 2011, 09.00 часот

 Старт и Цел
Стартот за сите трки е на улицата Димитрие Чуповски (кај Вегера). Сите учесници треба да бидат на стартот најдоцна до 8.30 часот на 8 Мај 2011. Целта на сите трки е кај Плоштадот Пела.

 Покровители
Град Скопје, Мисија на Европската Унија, Агенција за млади и спорт

 Организатори
Сојуз на спортови на Скопје, Атлетска Федерација на Македонија и АК “Работнички” – Скопје

 Помагатели
Министерство за внатрешни работи, АРМ и Црвен Крст на Град Скопје.

 Други учесници во организација
Во организација на Скопскиот Маратон како и секоја година учествуваат и: Факултет за Физичка Култура, ДСУ М.М. Брицо, Јавните претпријатија на ГрадСкопје, Градски Планинарски Сојуз, Сојуз на спортски Федерации на Македонија, други Спортски здруженија, над 400 волонтери.

 Адреса на организаторот
Сојуз на спортови на Скопје
ул. Ј.Х.Џинот бр.12 а
1000 Скопје, Македонија

 Трки
- 42.195 км - маратон / старт 09.00
Право на учество имаат лица постари од 18 години. Нема да биде дозволен настап на лица под 18 години на денот на трката. Се трчаат два круга низ улиците на Скопје. Стартнината за оваа трка изнесува 400 денари. Секој натпреварувач добива стартен пакет. Пријавувањето ќе се врши како што е предвидено во упатството за пријавување. Категории:машки и женски
- 21.097 км - полумаратон / старт 09.00
Право на учество имаат постари од 16 години. Помладите од 18 години треба да имаат писмена согласност од родителите. Се трча еден круг низ улиците на Скопје. Стартнината за оваа трка изнесува 400 денари. Секој натпреварувач добива стартен пакет. Пријавувањето ќе се врши како што е предвидено во упатството за пријавување. Категории:машки и женски
- 5 км - Хумани и активни, хуманитарна трка за рекреативци / старт 09.05
Оваа трка е од масовен карактер наменета за сите граѓани. Право на учество имаат сите постари од 15 години, а помладите од 18 години треба да имаат писмена согласност од родителите. Се трча еден круг низ улиците на Скопје. Стартнината за оваа трка изнесува 200 денари. Пријавувањето ќе се врши како што е предвидено во упатството за пријавување. Категории:машки и женски
- 2 км (за основни училишта)  / 17 април, кеј на реката Вардар, старт 10.00
Скопскиот Мини Маратон ќе се одржи на 17 април на кејот на реката Вардар. Оваа трка е од масовен карактер наменета за учениците од основните училишта од Скопје. Пријавување за оваа трка ќе се врши преку основните училишта и сите учесници треба да имаат писмена согласност од родителите.Категории:машки и женски

 Пријавување
Пријавувањето за учество во маратонот, полумаратонот и трката на 5000 метри ќе се врши на следниве начини:
- со испраќање на пријава по факс на +389 2 3228624 или + 389 2 3117687
- пополнување на он-лине формулар на веб страната на маратонот

 Рокови за пријавување
Рок за пријавување за учество во маратонот, полумаратонот и трката на 5000 метри:
- за маратонот најдоцна до 05 Мај 2011
- за полумаратонот најдоцна до 05 Мај 2011
- за трката на 5000 метри најдоцна до 06 Мај 2011

 Освежитлни станици
Ќе има осум (8) освежителни станици низ целата должина на патеката, со потребните количини на вода и лимун.

 Прва помош
Прва помош ќе има на четири места на патеката, а во движење низ целата должина на патеката ќе има и неколку возила со медицински персонал. Исто така докторска екипа ќе има и на целта на патеката.

 Стартен пакет
Стартен пакет ќе добијат учесниците во полумаратонот и трката на 5000 метри, кој ќе се состои од следните работи: маица со логото на трката, стартен број, програма за трката и освежување.
Стартниот пакет ќе се подига во Сојуз на Спортови на Скопје (тел: +389 2 3228624), на 5 и 6 мај од 10.00 до 19.00 часот, и на 7 мај од 10.00 до 17.00 часот. На истото место ќе се наплаќа и котизацијата.

 Награден фонд
Во трката 5000 метри најдобрите 3 во машка и женска конкуренција ќе добијат стокови награди. Во маратонската трка најдобрите 7 во машка и 5 во женска конкуренција ќе добијат парични награди. Парични награди ќе добијат и најдобропласираните домашни натпреварувачи во маратонската трка. Во полумаратонската трка најдобрите 3 во машка и женска конкуренција ќе добијат парични награди.

 Времетраење
Временскиот интервал за којшто натпреварувачите во трката на 5000 метри треба да стигнат до целта е 1 час по почетокот на трката. После рокот на натпреварувачите на 5000 метри нема да им биде дозволено да ја поминат целната капија.
Временскиот интервал за којшто натпреварувачите од маратонската и полумаратонската трка треба да стигнат до целта е 5 часа по почетокот на трката. По зададениот рок сите натпреварувачи ќе бидат отстранети од патеката.

 Покровители
Коце Трајановски - Град Скопје
Петер Соренсен - Мисија на Европска Унија во Македонија
Диме Спасов - Агенција за млади и спорт
 
 


                                          

 


Да бидеме пријатели


 


Пријатели